Wody mogą stać się skażone poprzez chemiczne substancje, będące efektem aktywności człowieka, oraz dzięki oddziaływania naturalnych procesów. Takim normalnym procesem mogą być różnego rodzaju zmywy niosące ze sobą składniki zanieczyszczające w postaci resztek roślinnych, związków żelaza, części ilastych i pylastych a także wiele innych. O dużo bardziej szkodliwe dla otoczenia są jednak zanieczyszczenia spowodowane przez człowieka. Mogą nimi być substancje ciekłe, ale także gazowe i ciała stałe. Przedostają się one do wód najczęściej ze ściekami różnego pochodzenia: komunalnego, przemysłowego, wiejskiego. Zanieczyszczenia takie są dodatkowo w wodach pochłodniczych, zasolonych wodach pokopalnianych, spływach z obszarów fabrycznych i użytkowanych rolniczo, spływach pochodzących ze składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych. Niebezpieczne substancje przedostawać się mogą do wód również drogą powietrzną, do którego emitowane są pyły i gazy z różnych gałęzi przemysłu. W przypadku zanieczyszczeń które trafiają do wód ze względu na sposób ich dopływu, cechuje się trzy rodzaje zanieczyszczeń: punktowe, liniowe i obszarowe. Pierwsze z nich, zanieczyszczenia punktowe znaczą, że są one wprowadzane do wód w dokładnie wyznaczonym miejscu (np. zrzuty zlewów komunalnych i przemysłowych). Zanieczyszczenia liniowe są związane z oddziaływaniem zanieczyszczeń na pewnym ciągu (np. ulice o wzmożonym ruchu). Zanieczyszczenia obszarowe są wprowadzane nieregularnie, w przeróżny sposób i w różnych położeniach zasobnika wodnego. Do tego rodzaju zanieczyszczeń należą te, jakie dostają się do wód za pośrednictwem powietrza. Zanieczyszczenia wód mają zróżnicowaną naturę. Mogą one powodować zmiany fizyczne takie jak: kolor, zapach, smak, mętność i temperatura, także zmiany chemiczne przez zawartość w zanieczyszczeniach substancji chemicznych pochodzenia organicznego i nieorganicznego, oraz o naturze biologicznej. Zanieczyszczenia chemiczne mogą być powodowane przy użyciu różnych związków, jakich nie sposób wymienić. Warto aczkolwiek zaznaczyć, że najgroźniejszymi zanieczyszczeniami chemicznymi, powodującymi znaczne, negatywne zmiany w czystości wody są z grupy organicznych: pestycydy, detergenty, fenole oraz aromatyczne aminy, a z grupy związków nieorganicznych: metale ciężkie, związki azotu i fosforu. Zanieczyszczenia biologiczne są powodem powstawania takich chorób jak: tyfus, wirusowe zapalenie wątroby, a nawet paraliż dziecięcy. www.ekoswiat.eu